1397/08/15 13:16
جلسه كارگروه اشتغال شهرستان تفرش
ظهرامروز،جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با محوریت بررسی آخرین وضعیت اشتغال وتسهیلات اشتغالزایی به ریاست حمیدرضافراهانی فرماندارتفرش وباحضوراعضاءدر فرمانداری تشکیل وبرگزارشد. https://t.me/tafresh_farmandari

حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش درجلسه کارگروه اشتغال شهرستان برلزوم اشتغالزایی جهت جوانان جویای کار وتولیدتاکیدنمود وخواستارسرعت بخشیدن درجذب تسهیلات اشتغالزایی وتسهیل دررفع موانع تولید شد.

 https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved