1397/10/21 09:19
بازديدفرماندارتفرش ازموزه استادزين العابدين نصير
حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش ازموزه فرهنگ وهنراستاد زین العابدین نصیرتفرش بازدیدنمود. https://t.me/tafresh_farmandari

 گفتنی است:موزه فرهنگ وهنراستاد نصیرشهرستان تفرش به همت ابراهیم نصیرفرزند زنده یاداستادزین العابدین نصیر پدرمدارس نوین تفرش درکنارمقبره ایشان بنا گردیده است.

دراین مجموعه آثار فرهنگی وهنری ومعرفی مشاهیر تفرش وکتابهای استاد نصیر،کتابهاونسخ خطی قدیمی وسرنوشته ها وعکسهای قدیمی نیزدرمعرض دیدعلاقه مندان قرارگرفته است.

موزه استادزین العابدین نصیردرجوارامامزاده ابوالعلی درضلع شمالی پارک حکیم نظامی واقع شده است.

https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved