1398/05/12 13:49
جلسه برنامه ريزي بزرگداشت امامزاده محمد(ع)جد مقام معظم رهبري
ظهرامروز،جلسه ای بمنظوربرنامه ریزی بزرگداشت امامزاده محمد(ع) جدمقام معظم رهبری،بریاست حمید رضافراهانی فرماندارتفرش وباحضورمسئولین دستگاههای ذیربط درفرمانداری تشکیل شد. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved