1398/05/14 07:39
دهگردشي وديدارفرماندارتفرش بااهالي روستاهاي عزالدين وكريان
حمیدرضافراهانی فرماندارتفرش به اتفاق محمد حسینی نماینده مردم تفرش،آشتیان وفراهان درمجلس شورای اسلامی ومنصوری زاده بخشدارمرکزی باحضوردر روستاهای عزالدین وکریان مسائل ومشکلات این دو روستاراازنزدیک موردبررسی قراردادند. https://t.me/tafresh_farmandari

اجرای طرح هادی،درخواست الحاق به محدوده روستا،بهسازی کانال آب کشاورزی،تامین آب کشاورزی،تسهیلات اشتغالزایی برای جوانان ومتقاضیان جویای کار،وام ازدواج،لایروبی قنوات،آسفالت معابرروستاو...ازجمله درخواستهای اهالی وشوراهای اسلامی روستاهای عزالدین وکریان بود که فراهانی فرماندارتفرش دستورات لازم جهت پیگیری موارد مطرح شده راصادرنمود.

 

https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved