1398/05/14 18:45
تشكيل جلسه ستاد تنظيم بازارشهرستان تفرش
عصرامروز،جلسه ستاد تنظیم بازارشهرستان بامحوریت نرخ گذاری شیربه ریاست حمید رضافراهانی فرماندارتفرش وباحضوراعضاءدرفرمانداری تشکیل وبرگزارشد. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved