1398/05/20 14:56
جلسه برنامه ريزي عيدغديردرتفرش
ظهرامروز،جلسه برنامه ریزی عیدغدیرباحضورحمید رضا فراهانی فرماندار،حجت السلام میرزایی امام جمعه شهرستان ومنصوری زاده بخشدار مرکزی دربیت امام جمعه تشکیل وبرگزارشد. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved