1398/05/23 13:19
جلسه آموزشي وتوجيهي فضاي مجازي وآسيبهاي آن، ويژه كاركنان فرمانداري تفرش،آشتيان وفراهان
صبح امروزجلسه آموزشی وتوجیهی فضای مجازی و آسیب های آن ویژه کارکنان فرمانداریهای تفرش،آشتیان و فراهان باحضورمویدی معاون فرماندارومنصوری زاده بخشدارمرکزی درفرمانداری تفرش تشکیل وبرگزارشد. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved