1398/05/26 08:13
ديداروتجليل فرماندارتفرش ازآزاد گان تفرشي
بمناسبت 26مرداد روزبازگشت آزاد گان سرافرازمیهن اسلامی،حمید رضا فراهانی فرماندارتفرش به اتفاق حجت السلام میرزایی امام جمعه،مویدی معاون فرماندار،وجمعی ازمسئولین شهرستان با آزادگان وخانواده آنان دیداروگفتگونمود. https://t.me/tafresh_farmandari

دراین مراسم باشکوه،یکی ازآزاد گان خاطرات خود دردوران اسارت برای حاضرین بازگوکرد.

 

https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved