1398/06/07 11:09
جلسه ستاد تنظيم بازارشهرستان تفرش
صبح امروز،جلسه ستاد تنظیم بازارشهرستان بریاست حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش وباحضوراعضاءدر محل فرمانداری تشکیل وبرگزارشد. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved