1398/06/16 15:04
جلسه كارگروه تخصصي اشتغال شهرستان تفرش
ظهرامروز،جلسه کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان بریاست حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش وبا حضوراعضاءدرفرمانداری تشکیل وبرگزارشد. https://t.me/tafresh_farmandari

فرماندارتفرش حمایت ازطرحهای اشتغالزارا ازاولویت های دولت تدبیروامیدذکرکرد.

حمید رضا فراهانی درجلسه کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان با تاکید براین نکته که،تسهیلات اشتغالزایی باید بگونه ای دراختیارمتقاضیان قرارگیردکه سبب اشتغال هرچه بیشترجوانان شود ونظارت دستگاههای ذیربط در این خصوص امری اجنتاب ناپذیرمیباشد.

فراهانی همچنین ازحمایت همه جانبه فرمانداری از طرحهای زود بازده خبرداد.

 

https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved