1398/06/17 10:30
جلسه ستاد بازسازي شهرستان تفرش
صبح امروز،جلسه ستاد بازسازی شهرستان بریاست حمیدرضافراهانی فرماندارتفرش وباحضورمنصوری زاده بخشدارمرکزی واعضاءدرفرمانداری تشکیل شد. https://t.me/tafresh_farmandari

برنامه ریزی جهت پیشرفت فیزیکی واحدهای آسیب دیده ناشی ازسیل اخیروتسهیل امورمتقاضیان مراجعه کننده درادارات جهت صدورپروانه ساخت وعقد قرارداددر بانک هابرای اخذ تسهیلات ساخت ازمهمترین موضوعات وتصمیمات اتخاذ شده درجلسه ستاد بازسازی شهرستان تفرش بود.

 

https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved