1398/06/21 11:05
جلسه كارگروه تخصصي اجتماعي،فرهنگي ،سلامت و زنان شهرستان تفرش
صبح امروز،جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی،فرهنگی ،سلامت وزنان شهرستان بریاست سعید مویدی معاون فرماندارتفرش وباحضوراعضاء درفرمانداری تشکیل شد. https://t.me/tafresh_farmandari

با توجه به ادغام سه کارگروه مهم درکارگروه اجتماعی ،تلاش درجهت ایجاد برنامه های اثربخش وجلوگیری از انحراف برنامه های کارگروه توسط دبیرجلسه مذکور تبیین شد.

گفتنی است:دراین جلسه دستورالعمل مشارکت حداکثری دستگاههای اجرایی شهرستان دراجرای برنامه اقدام مشترک،اجتماعی،فرهنگی قرائت،بر لزوم کارواقدام ابتکاری با رویکرد نشاط اجتماعی،بهره گیری ازظرفیت نهادهای مردمی،انسجام بخشی به برنامه های حوزه اجتماعی تاکید شد.

 

https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved