1398/09/07 08:10
ديدارعبداللهي ،مديركل دادگستري استان مركزي بافرماندارتفرش
صبح امروز،حجت السلام قاسم عبداللهی مدیرکل دادگستری استان مرکزی به اتفاق معاونین خود باحمیدرضافراهانی فرماندارتفرش دیداروپیرامون مسائل مختلف بحث وتبادل نظرنمودند. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved