1399/07/25 09:41
ديدار حجت الاسلام دانشي مدير كل ارشاد اسلامي، جعفري مدير كل صنعت_ معدن_تجارت، عرفاني نسب مدير كل آب و فاضلاب استان با فرماندار تفرش
حجت الاسلام دانشی مدیر کل ارشاد اسلامی، جعفری مدیر کل صنعت_ معدن_تجارت، عرفانی نسب مدیر کل آب و فاضلاب استان با حضور در فرمانداری با عبدالرضا حاج علی بیگی فرماندار شهرستان تفرش دیدار و در خصوص موضوعات و ماموریتهای سازمانی خود با فرماندار بحث و تبادل نظر نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved