1399/07/25 09:53
آرامستانهاي شهر تفرش روز پنجشنبه تعطيل بود.
با تشکر از همراهی مردم فهیم و با درایت تفرش برای تحقق مصوبات قرارگاه زیستی

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved